Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Temel haklarımız nelerdir 6. sınıf

Temel haklarımız nelerdir 6. sınıf sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

Bu soruya 3 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2024-05-15 12:35:51

  Cevap :

  6. Sınıf Temel Haklarımız

  Doğuştan gelen temel haklarımız:

  1. Yaşama Hakkı: Her insanın yaşama hakkı vardır. Onu elinden almak en büyük suçlardan biridir.
  2. Vatandaşlık Hakkı: Tüm Türk Vatandaşlarının vatandaşlık hakları vardır. Seçme - Seçilme Hakkı, Çevre, Sağlık ve Konut Hakkı, Ekonomik Haklar, Siyasi Haklar
  3. Sağlık Hakkı: Sağlık hizmetleri verilirken ayrımcılık yapılamaz.
  4. Kişi Dokunulmazlığı Hakkı: Kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.
  5. Eğitim Hakkı: Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
  6. Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hakkı: Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı,resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 
  7. Din ve Vicdan Özgürlüğü Hakkı: Tek başına veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde dini öğrenim, dini uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.
  8. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı: Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

  6. sınıf müfredatında yer alan temel haklarımız şunlardır:

  1. Yaşam Hakkı: Her insanın doğuştan sahip olduğu ve yaşamayı sürdürmesi gereken en temel haktır. Bu hak, kimseye zarar vermeden, özgürce yaşamayı ve gelişmeyi kapsar.
  2. Kişilik Hakkı: Her insanın saygınlık ve onurla yaşama hakkıdır. Bu hak, kimlik, isim, soyad, unvan gibi unsurları korumayı ve kişiliğe saldırılarda bulunmamayı kapsar.
  3. Eşitlik Hakkı: Herkesin kanun önünde eşit olması ve ayrımcılığa uğramaması demektir. Bu hak, etnik köken, dil, din, cinsiyet, siyasi görüş gibi unsurlar nedeniyle ayrımcılık yapılmasını yasaklar.
  4. Özgürlük Hakları: Her insanın düşünce ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim ve öğretim hakkı, basın ve yayın özgürlüğü gibi birçok özgürlük hakkı vardır. Bu haklar, bireylerin kendi fikirlerini ifade etmelerini, inançlarını seçmelerini ve bilgi edinmelerini sağlar.
  5. Mülkiyet Hakkı: Herkesin kendi malı ve mülkü üzerinde hak sahibi olması demektir. Bu hak, mülke sahip olma, kullanma ve tasarruf etme özgürlüğünü kapsar.
  6. Güvenlik Hakkı: Herkesin can ve mal güvenliğinin korunması demektir. Bu hak, hukuka aykırı saldırılardan korunma ve adil bir şekilde yargılanma hakkını kapsar.
  7. Sosyal Haklar: Herkesin sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama hakkı vardır. Bu haklar, devlet tarafından sağlanacak sosyal hizmetlere erişim hakkını kapsar.
  8. Çocuk Hakları: Çocukların özel korunma ve gözetim altında yetiştirilme hakkı vardır. Bu haklar, eğitime erişim, sağlık hizmeti alma, şiddetten korunma gibi unsurları kapsar.
  9. Çevre Hakları: Herkesin temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bu hak, çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi için gerekli adımların atılmasını kapsar.

  Unutmayın: Bu haklar, anayasamız ve uluslararası sözleşmelerle korunmaktadır. Bu haklara saygı gösterilmesi ve ihlal edilmemesi gerekir.

  Temel haklarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için:

  1. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan_haklar%C4%B1
  2. https://www.hurriyet.com.tr/egitim/temel-insan-haklari-ve-ozgurlukleri-nelerdir-maddeler-halinde-temel-haklar-41990233
  3. https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/

  Umarım bu bilgiler yardımcı olmuştur!  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-05-15 12:36:24

  Cevap : Temel haklarımız, insanların doğuştan sahip olduğu ve devlet tarafından koruma altına alınan haklardır. 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrenilen temel haklar şunlardır:
  1. Yaşama Hakkı: Bir insanın en temel insani hakkıdır. Diğer hakların kullanılması da doğrudan bu hakkın kişilerde bulunmasına bağlıdır.
  2. Kişi Dokunulmazlığı ve Güvenliği: Her bireyin bedenine yönelik her türlü şiddet yasaktır. Kişilerin fiziksel güvenliği ve dokunulmazlığı koruma altındadır.
  3. Düşünce Özgürlüğü: Herkesin istediği konuda düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı vardır. Başkalarının düşüncelerini zorla değiştirmek veya baskı yapmak yasaktır.
  4. Özel Hayatın Gizliliği: Her bireyin bir sosyal ve özel hayatı vardır. Özel hayatına dair bilgileri başka bir kişi veya kurumla paylaşmak kesinlikle yasaktır.
  5. Eğitim Hakkı: Her çocuğun eğitim alma hakkı vardır. Devlet, eğitim hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür.
  6. İnanç Özgürlüğü: Her bireyin inanç ve düşünceleri konusunda yargılanmaması ve özgürce ifade etme hakkı vardır. Herkes istediği dini veya inancı benimseyebilir.
  Bu temel haklar, demokratik toplumlarda insanların yaşamını sürdürebilmesi ve özgürce gelişebilmesi için önemlidir. Devletler, bu hakları korumak ve güvence altına almakla yükümlüdür.
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-05-15 12:37:54

  Cevap :

  6. sınıf düzeyinde, temel haklar ve özgürlükler konusunu öğrenmek oldukça önemlidir. Temel haklar, bir bireyin insan olarak sahip olduğu ve devlet tarafından güvence altına alınan haklardır.

  İşte 6. sınıf seviyesinde temel haklar ve özgürlükler hakkında birkaç temel bilgi:

  1. Yaşam Hakkı: Her bireyin yaşama hakkı vardır. Bu, herkesin yaşamını devletin koruması altında sürdürme hakkıdır.
  2. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı: Herkesin kişisel özgürlüğe ve güvenliğe sahip olma hakkı vardır. Bu, keyfi tutuklamalara ve işkencelere karşı koruma sağlar.
  3. Düşünce ve İfade Özgürlüğü: Herkesin düşüncelerini ifade etme ve bilgi edinme hakkı vardır. Bu, sansür ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı koruma sağlar.
  4. İnanç ve Dini Özgürlük: Herkesin inançlarını seçme ve dini inançlarını özgürce ifade etme hakkı vardır. Bu, din veya inanç nedeniyle ayrımcılığa uğramama hakkını içerir.
  5. Eğitim Hakkı: Herkesin eğitim alma hakkı vardır. Bu, eşit ve ücretsiz eğitim hakkını içerir ve herkesin eğitim imkanlarından eşit bir şekilde yararlanma hakkını korur.
  6. Sağlık Hakkı: Herkesin sağlık hizmetlerine erişim hakkı vardır. Bu, sağlık hizmetlerine eşit erişim hakkını ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını içerir.

  Bu haklar, genel olarak insan hakları evrensel beyannamesi ve uluslararası insan hakları sözleşmeleri tarafından korunmaktadır. Çocuklar için özellikle önemli olan temel haklar, çocuk haklarına dair uluslararası sözleşmelerde de detaylı olarak ele alınmıştır.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.